הגנת הנשימה

שלבי בחירת אמצעי המיגון:
1. זיהוי המזהמים עפ"י OSHA 29CFR 1910.134 באמצעות MSDS יאפשר בחירת סוג אמצעי המיגון הנשימתי (מסכת אבק, מסכת פה אף, מסכה פנורמית, מנ"פ).
2. מדידת ריכוז רמת המזהמים בסביבת העבודה. אם רמת הריכוז גבוהה מ-
( PEL (Permissible Exposure Limit יש לנקוט בצעדי מיגון נשימתי לעובדים.
אם לא ניתן לבצע הערכת סיכון הגיונית, יש להתחשב בסביבת העבודה
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health).
3. הערכת תנאי החשיפה. להלן המדדים שיש להתחשב בהם: רמת הסיכון, קצב העבודה, סביבת
ותנאי העבודה הטעונים ציוד מיגון לעובד, דרישות ותנאי העבודה.
4. בחירת אמצעי המיגון הנכון: אמצעי המיגון יספק מיגון לסיכון עבורו תוכנן. אמצעי המיגון מסווגים לפי הסיכון הנשימתי ומחולקים לשתי קטגוריות: מערכות סינון ומערכות אספקת אויר.
5. אם האטמוספירה תוגדר IDLH, נדרשת מערכת SCBA (Self Contained Breathing Apparatus ).